Rabu, 25 Agustus 2010

SAP Sejarah Peradaban Islam (SPI)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
SEJARAH PERADABAN ISLAM (SPI)

Pertemuan I
Orientasi Umum Mata Kuliah SPI

Pertemuan II
Mampu memahami Pengertian, Objek, Ruang Lingkup, Tujuan dan Metode Studi.
Indikator:
1. Mampu memahami pengertian SPI.
2. Mampu memahami objek dan ruang lingkup SPI.
3. Mampu memahami tujuan studi SPI
4. Mampu memahami & mengaplikasikan metode studi SPI.
PB/SPB:
1. Pengertian SPI
2. Objek & Ruang Lingkup SPI
3. Tujuan studi SPI
4. Metode studi SPI

Pertemuan III
Mampu memahami peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad Saw.
Indikator:
1. Mampu memahami situasi Bangsa Arab pra Islam.
2. Mampu memahami kedudukan Nabi di Mekkah serta peradaban yang berkembang.
3. Mampu memahami kedudukan Nabi di Medinah dan peradaban yang berkembang.
PB/SPB:
1. Situasi Bangsa Arab pra Islam.
2. Kedudukan Nabi di Mekkah serta peradaban yang berkembang.
3. Kedudukan Nabi di Medinah dan peradaban yang berkembang.

Pertemuan IV
Mampu memahami peradaban Islam pada masa Khulafaurrasyidun.
Indikator:
1. Mampu memahami peradaban pada masa Abu Bakar.
2. Mampu memahami peradaban pada masa Umar bin Khatab.
3. Mampu memahami peradaban pada masa Usman bin Affan.
4. Mampu memahami peradaban pada masa Ali bin Abi Thalib
PB/SPB:
Peradaban Islam pada masa Khulafaurrasyidun.
1. Peradaban pada masa Abu Bakar.
2. Peradaban pada masa Umar bin Khatab.
3. Peradaban pada masa Usman bin Affan.
4. Peradaban pada masa Ali bin Abi Thalib.

Pertemuan V:
Mamapu memahami dan menganalisis peradaban Islam pada masa Daulat Umayah di Syiria.
Idikator:
1. Mampu memahami sejarah berdirinya Daulat Umayah.
2. Mampu memahami peradaban pada masa Daulat Umayah.
3. Mampu menganalisis sebab-sebab kemajuan dan kemunduran peradaban pada masa Daulat Umayah.
PB/SPB:
Peradaban Islam pada Daulat Umayah di Syiria.
1. Sejarah berdirinya Daulat Umayah.
2. Peradaban yang berkembang pada masa Daulat Umayah.
3. Sebab-sebab kemajuan dan kemunduran peradaban pada masa Daulat Umayah.

Pertemuan VI
Mampu memahami dan menganalisis peradaban Islam pada masa Daulat Umayah di Spanyol
Indikator:
1. Mamapu memahami sejarah masuknya Islam di Spanyol.
2. Mamapu memahami sejarah berdirinya Daulat Umayah di Spanyol.
3. Mamapu memahami peradaban yang berkembang.
4. Mamapu memahami pengaruh peradaban Islam Spanyol di Erofa.
PB/SPB:
Peradaban Islam pada masa Daulat Umayah di Spanyol.
1. Sejarah masuknya Islam di Erofa.
2. Sejarah berdirinya Daulat Umayah di Spanyol.
3. Sebab-sebab kemajuan dan kemunduran peradaban pada masa Daulat Umayah di Spanyol.
4. Pengaruh peradaban Islam Spanyol di Erofa.

Pertemuan VII
Mampu mengetahui peradaban Islam pada masa Daulat Abbasiyah.
Indikator:
1. Mampu memahami sejarah berdirinya Daulat Abbasiyah.
2. Mampu memahami peradaban yang berkembang.
3. Mampu menganalisis faktor-faktor pendukung majunya peradaban
4. Mampu memahami berdirinya dinasti-dinasti kecil.
5. Mampu memahami terjadinya perebutan kekuasaan pada pemerintahan Daulat Abbasiyah.
6. Mampu menganalisis faktor-faktor penyebab mundurnya peradaban pada masa Daulat Abbasiyah.
7. Mampu memahami kegiatan Bangsa Mongol dan Dinasti Ilkhan
PB/SPB:
Peradaban Islam pada masa Daulat Abbasiyah.
1. Sejarah berdirinya Daulat Abbasiyah.
2. Peradaban yang berkembang.
3. Faktor-faktor pendukung majunya peradaban.
4. Berdirinya Dinasti-dinasti kecil.
5. Perebutan kekuasaan pada pemerintahan Daulat Abbasiyah.
6. Faktor-faktor penyebab mundurnya peradaban.
7. Kegiatan Bangsa Mongol dan Dinasti Ilkhan.

Pertemuan VIII
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Pertemuan IX
Dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari kajian Sejarah Peradaban Islam.
Menyebutkan definisi dan menjelaskan perang Salib.
PB/SPB
Perang Salib.
1. Pengertian perang Salib.
2. Latar Belakang terjadinya perang Salib.
3. Proses berlangsunya perang Salib.
4. Dampak perang Salib bagi umat Islam dan Kristen.

Pertemuan X
Mampu memahami peradaban Islam pada masa Tiga Kerajaan Besar (periode pertengahan)
Indikator:
1. Mampu memahami peradaban Islam pada Kerajaan Usmani di Turki.
2. Mampu memahami peradaban pada masa Kerajaan Safawi di Persia.
3. Mampu memahami peradaban pada masa kerajaan Mughal di India.
PB/SPB
Peradaban Islam pada Masa Tiga Kerajaan Besar (periode pertengahan).
1. Kerajaan Usmani di Turki.
2. Kerajaan Safawi di Persia.
3. Kerajaan Mughal di India.

Pertemuan XI
Mampu memahami sebab jalan dan akibat penjajahan Barat atas Dunia Islam serta mengetahuai perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.
Indikator:
1. Mampu memahami renaisans di Erofa.
2. Mampu memahami sebab dan jalannya penjajahan Barat terhadap Dunia Islam di anak Benua India dan Asia Tenggara.
3. Mampu memahami ekspansi Barat ke Timur Tengah.
4. Mampu memahami bangkitnya Nasionalisme di dunia Islam.
5. Mampu memahami kemerdekaan negara-negara Islam.
PB/SPB:
1. Renaisans di Erofa.
2. Sebab dan jalannya penjajahan Baratterhadap Dunia Islam.
3. Ekspansi Barat ke Timur Tengah.
4. Bangkitnya nasionalisme di dunia Islam.
5. Kemerdekaan negara-negara Islam.

Pertemuan XII
Masuknya Peradaban Islam ke Indonesia

Pertemuan XIII
Mampu memahami peradaban Islam di Asia Tenggara.
Indikator:
1. Mampu memahami masuknya Islam di Asia tenggara.
2. Mampu memahami pusat-pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara.
3. Mampu memahami kemajuan Ilmu Agama.
4. Mampu memahami modernisasi di Dunia Islam.
PB/SPB:
Peradaban Islam di Asia Tenggara.
1. Masuknya Islam di Asia Tenggara.
2. Pusat-pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara.
3. Kemajuan Ilmu Agama Islam.
4. Modernisasi di Dunia Islam.

Pertemuan XIV
Mampu memahami peradaban Islam di Indonesia.
Indikator:
1. Mampu memahami masuknya Islam di Indonesia.
2. Mampu memahami saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia.
3. Mampu mengetahui kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda.
PB/SPB:
Peradaban Islam di Indonesia.
1. Masuknya Islam di Indonesia.
2. Saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia.
3. Kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda.

Pertemuan XV
Mampu memahami peradaban Islam di Indonesia.
Indikator:
1. Mampu memahami perjuangan umat Islam untuk kemerdekaan.
2. Peradaban yang Berkembang
SPB:
1. Perjuangan umat Islam untuk kemerdekaan.
2. Peradaban yang berkembang.

Pertemuan XVI
UAS (Ujian Akhir Semester)

Bandung, 23 Agustus 2010
Dosen, Asisten,

ttd ttd
Prof. Dr. Supiana, M.Ag Pepen Supendi, S.Pd.I.
NIP. 196112021983031002

1 komentar: